Tận Hiến

 • LM-Cầu cho Linh Mục
 • LM-Con biết rõ
 • LM-Con dâng
 • LM-Con hãy tin
 • LM-Con là Linh Mục
 • LM-Dâng lễ đầu mùa
 • LM-Hồng ân bao la
 • LM-Linh mục còn cần hay không
 • LM-Linh mục là Đức Kito khác
 • LM-Linh mục một huyền nhiệm
 • LM-Linh mục Thượng tế
 • LM-Linh mục, người của Chúa
 • LM-Lòng hân hoan
 • LM-Nữ Vương Linh Mục
 • LM-Sống nghèo như Chúa
 • LM-Thánh hóa Linh Mục
 • LM-Thánh lễ đầu tiên
 • LM-Thánh lễ đầu tiên 2
 • LM-Thân phận thấp hèn
 • LM-Thừa sai của lòng Thương xót
 • LM-Từ đây con là Linh Mục
 • LM-Từ nay con là Linh Mục
 • LM-Thánh lễ đầu tiên
 • LM-Xin cho Linh Mục
 • LM-Xin sai con đi
 • NT-Chúa cất tiếng gọi con
 • NT-Đức Ki-tô chịu đóng đinh
 • NT-Đường Thánh giá 1
 • NT-Lời khấn nguyện
 • NT-Mơ về nhà Chúa
 • NT-Mười cô trinh nữ
 • NT-Niềm vui đời thánh giá
 • NT-Niềm vui thánh hiến
 • NT-Ngày ân thánh
 • NT-Thánh giá vinh quang
 • NT-Tình yêu Thiên Chúa
 • NT-Vui lên
 • Bài ca Phục vụ
 • Chúa đã chọn con
 • Con muốn
 • Con phó mình cho Cha
 • Con thưa cùng Chúa
 • Con xin đến
 • Con xin tạ ơn Ngài
 • Chúa là gia nghiệp
 • Chính Chúa chọn con
 • Con xin ca khen
 • Chúa muốn con làm gì
 • Hai mươi lăm năm
 • Hạnh phúc
 • Hiến lễ đời con
 • Một đời tôi kiếm tôi tìm
 • Nầy con xin đến
 • Nào ta ra đi
 • Phúc thay
 • Tình yêu Chúa thúc bách
 • Từ nay
 • Xin cảm tạ
 • Xin Ngài dạy con
 • Xin giữ con