Sơ Cấp 1

 • Bài 1: TC tỏ mình cho ta
 • Download TC tỏ mình cho ta.pdf
 • Bài 2: TC là đấng duy nhất
 • Download TC là đấng duy nhất.pdf
 • Bài 3: TC tạo dựng muôn loài
 • Download TC tạo dựng muôn loài.pdf
 • Bài 4: Con người giống hình ảnh Chúa
 • Download Con người giống hình ảnh Chúa.pdf
 • Bài 5: Thiên Thần và Ma quỉ
 • Download Thiên Thần và Ma quỉ.pdf
 • Bài 6: Adong phạm tội
 • Download Adong phạm tội.pdf
 • Bài 7: TC chọn ông Áp-ra-ham
 • Download TC chọn ông Áp-ra-ham.pdf
 • Bài 8: TC lập dân Ít-ra-en
 • Download TC lập dân Ít-ra-en.pdf