Dâng Lễ

 • Bánh rượu
 • Con dâng lên Ngài
 • Con không có gì
 • Con tiến dâng
 • Con xin dâng
 • Con xin tiến dâng
 • Cùng tấm bánh
 • Cuộc đời hôm nay
 • Dâng lên Ngài
 • Dâng người cha
 • Dâng những yếu hèn
 • Dâng tiến
 • Dâng tuổi xuân
 • Đây là bánh
 • Hai trái tim
 • Hãy dâng lên
 • Lao công
 • Lễ vật hoà bình
 • Lễ vật niềm tin
 • Lễ vật phục vụ
 • Lễ vật thống hối
 • Lễ vật tình yêu
 • Lúa đơm bông
 • Này là tấm bánh
 • Thánh lễ tạ ơn
 • Thân lúa miến
 • Trên đĩa thánh
 • Trên thập giá
 • Tựa hạt miến
 • Về đi
 • Xin dâng Chúa
 • Xin cho lời con
 • Xin dâng lên (1)
 • Xin dâng lên (2)