Mùa Chay

 • Bụi tro
 • Các trẻ Do Thái
 • Con đắc tội
 • Chúa khát
 • Chờ đến bao giờ
 • Đau khổ của người tin
 • Đức Ki-tô hiến tế
 • Đức Ki-tô thánh hiến
 • Đừng cứng lòng nữa
 • Đừng xé áo
 • Hãy đổi đời
 • Hãy quay về
 • Hãy quay về
 • Hãy trở về (1)
 • Hãy trở về (2)
 • Hãy trở về (3)
 • Hãy trở về (4)
 • Hãy xé nát
 • Hãy xé tâm hồn (1)
 • Hãy xé tâm hồn (2)
 • Hoan hô Con vua Đa-vít
 • Lạy Đức Ki-tô
 • Lửa Xô-đô-ma
 • Mùa Chay
 • Mùa Chay 40 ngày
 • Nay con trở về
 • Ninivê, hãy trở về
 • Ngày nào Ta bị treo lên
 • Ngày về
 • Phù hoa
 • Suy tôn thánh giá
 • Tâm hồn trong trắng
 • Tội con
 • Thánh giá
 • Thân bụi tro
 • Thời sám hối
 • Trở về với Chúa
 • Trái tim mới
 • Trái tim tinh tuyền
 • Trên con đường trở về
 • Trở về với Chúa
 • Xin dũ tình
 • Xin mở lượng từ bi
 • Xin rửa con
 • Xin thương xót