CD Vui Hát 1

 • 1. Người Là Ai
 • 2. Mục Đồng Bé Thơ
 • 3. Đồng Hành
 • 4. Em Xin Yêu
 • 5. Con Kiến Đen
 • 6. Chúa Là Mặt Trời
 • 7. Tuổi Thơ
 • 8. Chúa Dựng Nên Em
 • 9. Nhìn Thiên Nhiên
 • 10. Mặc Lấy Đức Kitô
 • 11. Chúa Bảo Đảm
 • 12. Ước Mơ Đơn Sơ
 • 13. Vào Nhà Chúa Cha
 • 14. Với Chúa
 • 15. Ngắm Bông
 • 16. Con Bởi Chúa
 • 17. Cánh Thiên Thần
 • 18. Bông Hoa Trắng
 • 19.Em Cầu Xin
 • 20. Theo Lời Người
 • 21. Ca Khen Chúa Trời
 • 22. Vì Một Người
 • 23. Cha em
 • 24. Đền Trả Cho Người