BÀI CA LỜI CHÚA năm C

 • Vọng 1: Đừng chè chén
 • Vọng 2: Hãy dọn đường
 • Vọng 3: Ngài cầm nia
 • Vọng 4: Phúc cho bà
 • Giáng sinh: Ngôi Lời
 • Lễ Thánh Gia: Chúa Giêsu
 • Lễ Ba Vua: Họ mở kho tàng
 • Thường Niên 1: Các tầng trời
 • Thường Niên 2:Chúa đã làm
 • Thường Niên 3: Thánh Thần Chúa
 • Thường Niên 4: Tiên tri
 • Thường Niên 5: Xin tránh xa con
 • Thường Niên 6: Ngày đó
 • Thường Niên 7: Ai vả má
 • Thường Niên 8: Lòng đầy
 • Thường Niên 9: Xin Ngài phán
 • Chay 1: Thờ lạy Chúa
 • Chay 2: Các tầng trời
 • Chay 3: Nếu các ngươi
 • Chay 4: Hãy ăn tiệc
 • Chay 5: Sạch tội
 • Lễ Lá: Chúc tụng
 • Phục sinh 1: Ông đã thấy
 • Phục sinh 2: Tô-ma
 • Phục sinh 3: Lần thứ ba
 • Phục sinh 4:Chiên tôi
 • Phục sinh 5: Điều răn mới
 • Phục sinh 6: Lời các con nghe
 • Phục sinh 7: Nên một
 • Lễ Chúa Giê su lên trời: Lên trời
 • Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Như Cha
 • Lễ Chúa Ba Ngôi: Người sẽ lãnh nhận
 • Lễ Mình Thánh: Ăn no
 • Lễ Thánh Tâm: Lên trời
 • Thường Niên 10: Một tiên tri
 • Thường Niên 11: Được tha
 • Thường Niên 12: Ai muốn
 • Thường Niên 13: Con chồn
 • Thường Niên 14: Hãy vui mừng
 • Thường Niên 15: Hãy yêu mến Chúa
 • Thường Niên 16: Chọn phần tốt nhất
 • Thường Niên 17:Hãy xin
 • Thường Niên 18: Đêm nay
 • Thường Niên 19: Kho tàng
 • Thường Niên 20: Thầy đã đến
 • Thường Niên 21: Qua cửa hẹp
 • Thường Niên 22: Ai nâng mình lên
 • Thường Niên 23: Ai không từ bỏ
 • Thường Niên 24: Phải ăn mừng
 • Thường Niên 25: Ai trung tín
 • Thường Niên 26: Không chịu nghe
 • Thường Niên 27: Đức tin
 • Thường Niên 28: Mười người phong cùi
 • Thường Niên 29: Hãy cầu nguyện
 • Thường Niên 30: Ai nâng mình lên
 • Thường Niên 31: Tìm kiếm
 • Thường Niên 32:Thiên Chúa
 • Thường Niên 33: Cứ kiên trì
 • Thường Niên 34: Ta bảo thật
 • Lễ Thánh Phêrô Phaolô: Phê rô
 • Lễ Mẹ lên trời: Lòng thương xót
 • Lễ các thánh tử đạo: Phúc cho ai
 • Lễ truyền giáo: Hãy đi