CD Mùa Vọng

 • 1. Trời cao
 • 2. Nầy dân Xi-on
 • 3. Trong rừng sâu
 • 4. Nào cùng vui lên
 • 5. Trông đợi
 • 6. Người sẽ đến
 • 7. Mây ơi mưa xuống
 • 8. Hãy sẵn sàng
 • 9. Để Chúa đến
 • 10. Hãy dọn đường Chúa
 • 11. Xi-on vui lên
 • 12. Nguyện trời cao
 • 13. Vui lên
 • 14. Đêm sắp tàn
 • 15. Vì Chúa sẽ đến