Bài Ca Lời Chúa năm A

 • Vọng 1: Hãy tỉnh thức
 • Download Hãy tỉnh thức.pdf
 • Vọng 2: Cái rìu
 • Download Cái rìu.pdf
 • Vọng 3: Người nhỏ nhất
 • Download Người nhỏ nhất.pdf
 • Vọng 4: Nầy đây trinh nữ
 • Download Nầy đây Trinh nữ.pdf
 • Giáng sinh: Ngôi Lời
 • Download Ngôi Lời.pdf
 • Lễ Thánh Gia: Hãy thức dậy
 • Download Hãy thức dậy.pdf
 • Lễ Ba Vua: Họ mở kho tàng ra
 • Download Họ mở kho tàng ra.pdf
 • Thường Niên 1: Các tầng trời
 • Download Các tầng trời.pdf
 • Thường Niên 2: Tôi đã thấy
 • Download Tôi đã thấy.pdf
 • Thường Niên 3: Hãy sám hối
 • Download Hãy sám hối.pdf
 • Thường Niên 4: Ngày đó
 • Download Ngày đó.pdf
 • Thường Niên 5: Muối cho đời
 • Download Muối cho đời.pdf
 • Thường Niên 6: Có thì nói có
 • Download Có thì nói có.pdf
 • Thường Niên 7: Trọn lành
 • Download Trọn lành.pdf
 • Thường Niên 8: Tìm nước Thiên Chúa
 • Download Tìm nước Thiên Chúa.pdf
 • Thường Niên 9: Thực hiện ý Cha
 • Download Thực hiện ý Cha.pdf
 • Chay 1: Người ta sống
 • Download Người ta sống.pdf
 • Chay 2: Các tầng trời
 • Download Các tầng trời.pdf
 • Chay 3: Ai uống nước
 • Download Ai uống nước.pdf
 • Chay 4: Ai kính sợ
 • Download Ai kính sợ.pdf
 • Chay 5: Ta là sự sống lại
 • Download Ta là sự sống lại.pdf
 • Lễ Lá: Chúc tụng
 • Download Chúc tụng.pdf
 • Phục sinh 1: Ông đã thấy
 • Download Ông đã thấy.pdf
 • Phục sinh 2: Các con
 • Download Các con.pdf
 • Phục sinh 3: Ngài cầm bánh
 • Download Ngài cầm bánh.pdf
 • Phục sinh 4: Ta là cửa
 • Download Ta là cửa.pdf
 • Phục sinh 5: Thầy là đường
 • Download Thầy là Đường.pdf
 • Phục sinh 6: Ai yêu mến Thầy
 • Download Ai yêu mến Thầy.pdf
 • Phục sinh 7: Sự sống đời đời
 • Download Sự sống đời đời.pdf
 • Lễ Chúa Giê su lên trời: Hãy đi rao giảng
 • Download Hãy đi rao giảng.pdf
 • Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Như Cha
 • Download Như Cha.pdf
 • Lễ Chúa Ba Ngôi: Yêu thế gian
 • Download Yêu thế gian.pdf
 • Lễ Mình Thánh: Ta là Bánh
 • Download Ta là Bánh.pdf
 • Lễ Thánh Tâm: Tất cả hãy đến
 • Download Tất cả hãy đến.pdf
 • Thường Niên 10: Ta đến
 • Download Ta đến.pdf
 • Thường Niên 11: Được cho không
 • Download Được cho không.pdf
 • Thường Niên 12: Điều Thầy nói
 • Download Điều Thầy nói.pdf
 • Thường Niên 13: Đón tiếp
 • Download Đón tiếp.pdf
 • Thường Niên 14: Hãy mang
 • Download Hãy mang.pdf
 • Thường Niên 15: Người đã có
 • Download Người đã có.pdf
 • Thường Niên 16: Bây giờ
 • Download Bây giờ.pdf
 • Thường Niên 17: Viên ngọc quý
 • Thường Niên 18: Ăn no
 • Thường Niên 19: Hãy yên tâm
 • Thường Niên 20: Bà có lòng mạnh tin
 • Download Bà có lòng mạnh tin.pdf
 • Thường Niên 21: Đức Kitô
 • Download Đức Kitô.pdf
 • Thường Niên 22: Được cả thế gian
 • Download Được cả thế gian.pdf
 • Thường Niên 23: Hai hoặc ba người
 • Download Hai hoặc ba người.pdf
 • Thường Niên 24: Tha thứ
 • Download Tha thứ.pdf
 • Thường Niên 25: Đừng ganh tỵ
 • Download Đừng ganh tỵ.pdf
 • Thường Niên 26: Người con
 • Download Người con.pdf
 • Thường Niên 27: Chính viên đá
 • Download Chính viên đá.pdf
 • Thường Niên 28: Kẻ được gọi
 • Download Kẻ được gọi.pdf
 • Thường Niên 29: Của Xê-da
 • Download Của Xê-da.pdf
 • Thường Niên 30: Hãy yêu mến Chúa
 • Download Hãy yêu mến Chúa.pdf
 • Thường Niên 31: Ai nâng mình lên
 • Download Ai nâng mình lên.pdf
 • Thường Niên 32: Hãy tỉnh thức
 • Download Hãy tỉnh thức.pdf
 • Thường Niên 33: Trung tín
 • Download Trung tín.pdf
 • Thường Niên 34: Ngài phân chia
 • Download Ngài phân chia.pdf
 • Lễ Thánh Phêrô Phaolô: Thầy là Đức Kitô
 • Download Lễ Thánh Phêrô Phaolô.pdf
 • Lễ Mẹ lên trời: Phúc cho Bà
 • Download Lễ Mẹ lên trời.pdf
 • Lễ các thánh tử đạo: Ai nhận Thầy
 • Download Ai nhận Thầy.pdf
 • Lễ truyền giáo: Hãy đi rao giảng
 • Download Hãy đi rao giảng.pdf