Cầu Hồn

 • Bụi tro
 • Con xin dâng (2)
 • Cuộc đời trần gian
 • Đời mau qua
 • Hãy nhìn cuộc đời
 • Lạy Chúa, con nâng linh hồn
 • Mặt đối mặt
 • Mẹ Luyện hình (1)
 • Mẹ Luyện hình (2)
 • Ngày ấy
 • Người thân khuất bóng
 • Ngày mai đó
 • Nghĩa đường Phục sinh
 • Người ra đi
 • Rồi một ngày mai
 • Từ vực sâu
 • Xin Chúa thương (1)
 • Xin Chúa thương (2)
 • Xin cho các linh hồn
 • Xin tiễn biệt
 • Xin vĩnh biệt