Đáp ca năm C

 • Vọng 1C-ĐC và ALL
 • Vọng 2C-ĐC và ALL
 • Vọng 3C-ĐC và ALL
 • Vọng 4C-ĐC và ALL
 • Lễ đêm-ĐC và ALL
 • Lễ ngày-Đáp ca
 • Lễ ngày-ALL
 • Lễ Gia Thất-Đáp ca
 • Lễ Gia Thất-ALL
 • Lễ Hiển Linh-Đáp ca
 • Lễ Hiển Linh-ALL
 • Chúa Nhật 1C-ĐC và ALL
 • Chúa Nhật 2C-Đáp ca
 • Chúa Nhật 2C-ALL