Mùa Giáng Sinh

 • Ba vua
 • Chúng ta lên đường
 • Chuông mừng
 • Chúa đến rồi
 • Dâng lễ Giáng sinh
 • Đây Tin Vui
 • Giáng sinh về
 • Mục đồng ca
 • Mừng Giáng sinh
 • Mừng vui lên
 • Nào ta hoà ca
 • Ngôi sao sáng
 • Nhìn ngôi sao
 • Nhìn sao đêm
 • Niềm vui Giáng sinh
 • Noel nay đã về
 • Noel về
 • Tâm tình hoà bình (1)
 • Tâm tình hoà bình (2)
 • Theo ba vua
 • Xin dâng lên