Lớp Đánh Nhịp 2010

  • Như Con Nai (Tập Thể Cấp 1)
  • Trèo Lên (Tập Thể Cấp 1)
  • Hỡi Thế Trần (Diễm)
  • Chúa Không Lầm (Đình Quý)
  • Tình Chúa (Hạnh)
  • Hội Nhạc Thiên Quốc (4 Em Cấp 2)
  • Hội Nhạc Thiên Quốc (Trúc Giang)