BÀI CA LỜI CHÚA năm B

 • Mùa Vọng năm B
 • Vọng 1: Hãy tỉnh thức
 • Vọng 2: Đấng đến sau tôi
 • Vọng 3: Gio an đến
 • Vọng 4: Nầy tôi
 • Giáng sinh: Ngôi Lời
 • Lễ Thánh Gia: Ngài là ánh sáng
 • Lễ Ba Vua: Chúng tôi đã thấy
 • Thường Niên 1: Đấng đến sau tôi
 • Thường Niên 2:Chúng tôi đã gặp
 • Thường Niên 3: Hãy theo Ta
 • Thường Niên 4: Ngài ra lệnh
 • Thường Niên 5: Sáng sớm tinh sương
 • Thường Niên 6: Nếu Ngài muốn
 • Thường Niên 7: Ta truyền cho con
 • Thường Niên 8: Rượu mới chưa làm
 • Thường Niên 9: Con Người
 • Chay 1: Thời giờ đã mãn
 • Chay 2: Các tầng trời
 • Chay 3: Lòng nhiệt thành
 • Chay 4: Con Người
 • Chay 5: Nếu hạt lúa mì
 • Lễ Lá: Chúc tụng
 • Phục sinh 1: Ông đã thấy
 • Phục sinh 2: Tô-ma
 • Phục sinh 3: Đức Ki-tô
 • Phục sinh 4:Ta Là Mục Tử
 • Phục sinh 5: Thầy là Cây Nho
 • Phục sinh 6: Không có
 • Phục sinh 7: Con đã ban
 • Lễ Chúa Giê su lên trời: Sau khi nói
 • Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Các con
 • Lễ Chúa Ba Ngôi: Hãy đi rao giảng
 • Lễ Mình Thánh: Hãy cầm lấy
 • Lễ Thánh Tâm: Họ sẽ nhìn
 • Thường Niên 10: Nếu một bước
 • Thường Niên 11: Hạt giống
 • Thường Niên 12: Ngài là ai
 • Thường Niên 13: Đức tin
 • Thường Niên 14: Tiên tri
 • Thường Niên 15: Ngài truyền
 • Thường Niên 16: Chúa thấy
 • Thường Niên 17: Chúa biết
 • Thường Niên 18: Hãy làm việc
 • Thường Niên 19: Không ai
 • Thường Niên 20: Ta là bánh
 • Thường Niên 21: Bỏ thầy
 • Thường Niên 22: Từ bên trong
 • Thường Niên 23: Hãy mở ra
 • Thường Niên 24: Ai liều mất
 • Thường Niên 25: Ai muốn làm lớn
 • Thường Niên 26: Nếu tay con
 • Thường Niên 27: Ai không đón nhận
 • Thường Niên 28: Con lạc đà
 • Thường Niên 29: Con người đến
 • Thường Niên 30: Hỡi ông Giê-su
 • Thường Niên 31: Hãy yêu mến Chúa
 • Thường Niên 32: Bà góa nghèo
 • Thường Niên 33: Hãy để cả hai
 • Thường Niên 34: Tôi sinh ra
 • Lễ Thánh Phêrô Phaolô: Thầy sẽ trao
 • Lễ Mẹ lên trời: Bà được chúc phúc
 • Lễ các thánh tử đạo: Nếu thế gian
 • Lễ truyền giáo: Hãy đi rao giảng